Page 1 - วารสาร สา'สุข สตูล เดือน พ.ค.62
P. 1

วารสาร สา’สุข สตูล   ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๔ ประจ ำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๒    www.ssj.stno.moph.go.th
    คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ต ารวจ ประชาชนและจิตอาสา ต่างพร้อมใจ

 สวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

 หาที่สุดมิได้ โดย นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประกอบ

 พิธี  และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

           Facebook : งำนประชำสัมพันธ์ สสจ.สตูล   www.ssj.stno.moph.go.th
           กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์องค์กร สสจ.สตูล      โทร. 0-7471-1071 ต่อ 101
   1   2   3   4   5   6