Page 2 - วารสาร สา'สุข สตูล เดือน พ.ค.62
P. 2

หน้า 3    SRRT แจ้งข่ำว


    หน้า 4    จิตอำสำ เราท าความดี ด้วยหัวใจ


    หน้า 5    ไอทีสตูลก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง


    หน้า 6    พอ.สว.บ้ำนรำวปลำ อ.ทุ่งหว้ำ

    หน้า 7    ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค


    หน้า 8    สมุนไพรน่ำรู้ “กัญชำ”
    หน้า 9 สตูลรับกำรประเมิน TO BE NUMBER ONE

    หน้า 10    สรุปผลการตรวจราชการ


    หน้า 11   สธ.สตูล เตือนภัย...!!!ระวังโรคไข้เลือดออก    หน้า 12   สธ.สตูล ได้รับรำงวัลผู้สูงอำยุสุขภำพดี ชีวีมีสุข ระดับเขต
                     กองบรรณำธิกำร
    เจ้าของ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โทร.0-7471-1071 โทรสาร. 0-7472-1523 กองบรรณำธิกำร :
      www.stno.moph.go.th                 นำงบุศย์รินทร์ สิทธิภำจิรสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
    ที่ปรึกษา : นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นำงเปรมยุดำ พัฒชนะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
      นายวิริยะ สงเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำยสุทธิมำศ บินสะอำด นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
    บรรณาธิการ : นายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  นำยวิชัย วนิชสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
    กองบรรณาธิการ :                      นำยฟำซัน สำเส็น นักจัดกำรงำนทั่วไป
      นางพวงษา วิลาสินี        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ นำงสุนทรีย์ ประทีปอนันต์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นายวรายุส วรรณวิไล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำงสุฑำภรณ์ รักษ์ศรีทอง เภสัชกรปฏิบัติกำร
      นางสาวศิริมา ยุทธการก าธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางสุภัทร  กาญจนก าเนิด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยศิโรตม์ เหมปันดัน นักประชำสัมพันธ์
      นางอิ่มขจร ทิพากร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   นำงสำวขวัญตำ วงษ์คลองเขื่อน   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน
      นางปวีณา เหมรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        นำยสุขสันติ์ มรรคำเขต        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางอัญชรีย์ สายพัทลุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
      นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ


     ออกแบบโดย กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์องค์กร
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล            วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 2
   1   2   3   4   5   6   7