Page 3 - วารสาร สา'สุข สตูล เดือน พ.ค.62
P. 3

SRRT สตูล.........แจ้งข่าว
           สถานการณ์ 10 ล าดับโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 25 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสตูล          ไข้ฉี่หนู 2.87

        อำหำรเป็นพิษ 3.51
        ไข้เลือดออก 8.30
        โรคติดต่อทำง… 8.94
         ไข้หวัดใหญ่ 10.22

        มือ เท้ำ ปำก  15.32
          สุกไส     20.43
          ตำแดง       29.37               อัตรำป่วยต่อแสน
         ปอดบวม       34.48
                                           193.16
         อุจจำระร่วง

             0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200


          แหล่งที่มาของข้อมูล : programme 506 วิเคราะห์ข้อมูล (เรียงล าดับรายโรค)
          โดย.... นายสุทธิมาศ บินสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

                                       สธ.สตูล

                                    รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่

                                    เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก


                                     ผ่านสื่อวิทยุ สวท.สตูล


                                     FM 95.50 MHz

                                     และสื่อสังคมออนไลน์


                                   (LINE ,Facebook ,เว็บไซต์)

                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8