Page 6 - วารสาร สา'สุข สตูล เดือน พ.ค.62
P. 6

ให้บริการประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล   พร้อมมอบถุงธารน ้าใจจากเหล่ากาชาด แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส    นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายก

  เหล่ากาชาชาดจังหวัดสตูล นายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม

  พัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล น าคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนคริน

  ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและรักษาโรคทั่วไป

  ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความ

  เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

  ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  พอ.สว.โดยอาสาสมัคร พอ.สว.ร่วมเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบถุงธารน ้าใจจากเหล่ากาชาดให้แก่ผู้สูงอายุ

  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่  ณ โรงเรียนบ้านราวปลา หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า

  จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

                                     วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11