Page 8 - วารสาร สา'สุข สตูล เดือน พ.ค.62
P. 8

กัญชา                     กับแพทย์แผนไทย                                         ่ ่
                                        ่
          หากพูดถึงกัญชา หลายๆ คน คงนึกถึง พืชสมุนไพรชนิดหนึงทีเมือเสพเข้าไปแล้วจะท า
                                       ่
             ้
  ให้ผู้เสพมีอาการ เคลิมฝัน มึนงง หรือประสาทหลอน แต่ในหลายภูมิภาคทัวโลกมีการใช ้ประโยชน์จาก
        ้
                    ้
  กัญชามาตังแต่หลายร ้อยปีก่อน ทังในรูปแบบของการใช ้เป็ นอาหารและยารักษาโรค ส าหรับประเทศ
                    ่
                              ่
                                    ้
  ไทยมีต ารับยาแผนไทยมากมายทีมีกัญชาผสมอยู่ ซึงปัจจุบันนีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ
             ่
                                 ่
                        ่
  ก าหนดให้ต ารายาทีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ทีอนุญาตให้ใช ้เพือการรักษาโรคและการศึกษาวิจัยได้ มี
            ่
  จ านวน 16 ต ารับ ทีสามารถใช ้ได้อย่างปลอดภัยและหาตัวยาสมุนไพรได้ง่าย เช่น ยาแก้ลมเนาวนา
                 ่
  รีวาโย สรรพคุณ แก้ลมทีเกิดกับหญิงหลังคลอด ยาศุขไสยยาศน์ สรรพคุณ ช่วยให้ระบบย่อย
        ้
  อาหารดีขึน ลดอาการจุกเสียดท้อง ยาอัมฤตโอสถ สรรพคุณ แก้อาการกรดไหลย้อน จุกเสียด
    ่
                                                  ้
  เบืออาหาร ยาท าลายพระสุเมรุ สรรพคุณ แก้ลมจุกเสียด บรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนือ แขน
  ขาอ่อนแรงในผู้ป่ วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ยาทัพยาธิคุณ สรรพคุณ ลดอาการมือเท้าชาในผู้ป่ วย
  เบาหวาน แก้จุกเสียด และโรคทางลม เป็ นต้น
       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับส านักงานเขตสุขภาพ
  ทั้ง 12 เขต ได้จัดอบรมการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ส าหรับแพทย์แผนไทย  แพทย์แผนไทยประยุกต์  และ
  หมอพื้นบ้านพร้อมกันทั่วประเทศ โดยส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
  ทางเลือก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ได้จัดอบรมขึ้นที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง และเพื่อให้แพทย์
  แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วม
  อบรมจะต้องท าแบบทดสอบหลังการอบรมทุกคน ผลปรากฏว่า แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอ

  พื้นบ้านจังหวัดสตูลที่เข้าร่วมอบรมสอบผ่านทุกคน

      แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ

  ประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7 ) 2562

    เรียบเรียงและเขียนโดย                         วารสาร สา’สุข สตูล  8
    : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.สตูล
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13