Page 9 - วารสาร สา'สุข สตูล เดือน พ.ค.62
P. 9

จังหวัดสตูล รับกำรตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE


     จำกคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด จังหวัดและชมรม


            TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ


  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด/

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ พร้อมน าเสนอผลการด าเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER
  ONE เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ร่วมกับ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล แรงงานจังหวัดสตูล พัฒนาการจังหวัดสตูล

  และคณะท างานทีมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการเยี่ยมชมบูธนิทรรศ

  การเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14