Page 10 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 10

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

 พร้อมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ลงพื้นที่แปลงปลูกขมิ้นชัน

 organic ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF สตูล หมู่ที่ 11 ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

 ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นชัน บนเนื้อที่รวมประมาณ 20 ไร่ เพื่อหารือถึงก าลังการ

 ผลิต รวมถึงมาตรฐานการปลูก การเก็บ ขมิ้นชัน เพื่อให้ได้ซึ่งสาระส าคัญของขมิ้นชัน และสร้าง

 ความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร

                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15