Page 12 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 12

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER
  ONE Teen Dancercise Satun Championship 2020 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันประกวด

  ระดับภาคใต้ต่อไป ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE  NUMBER ONE ที่สนอง

  พระราชด าริองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง

  อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์

  สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล อ าเภอเมือง

  จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17