Page 13 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 13

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วย แพทย์

  หญิงทิพพิมล คงแก้ว วิสัญญีแพทย์ จากโรงพยาบาลสตูล เยี่ยมเสริมพลังและให้ก าลังใจ

  ทีมงานห้องผ่าตัด และตรวจมาตรฐานห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัด

  สตูล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18