Page 14 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 14

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรม กาแฟยามเช้า  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วน

  ราชการในจังหวัดสตูล ทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 4 โรงพยาบาล

  สตูล โดย นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ

  และส่งมอบถ้วยกาแฟ ให้หน่วยงานกระทรวงการคลัง จังหวัดสตูล รับเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19