Page 15 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 15

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี


  เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
  มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสมชาย เรืองแก้ว สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า กล่าว


  รายงาน ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี
  โดยจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมหน่วยแพทย์


  เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการ บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจ

  ตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านช่องไทร ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัด

  สตูล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20