Page 4 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 4

หน้า 3    SRRT แจ้งข่ำว
    หน้า 4 ไอทีสตูลก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง
    หน้า 5    ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค


    หน้า 6    สมุนไพรรอบบ้ำน


    หน้า 7 โรงพยาบาลสตูล พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)

    หน้า 8    สธ.สตูล พัฒนำแปลงปลูกขมิ้นชัน organic    หน้า 9    จิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ


    หน้า 10    ประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Satun

           Championship 2020
    หน้า 11    เยี่ยมเสริมพลัง รพ.พี่ เยี่ยม รพ.น้อง


    หน้า 12
                     กองบรรณำธิกำร
    เจ้าของ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โทร.0-7471-1071 โทรสาร. 0-7472-1523 กองบรรณำธิกำร :
      www.stno.moph.go.th                 นำงบุศย์รินทร์ สิทธิภำจิรสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
    ที่ปรึกษา : นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นำงเปรมยุดำ พัฒชนะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
    บรรณาธิการ : นายวิริยะ สงเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำยสุทธิมำศ บินสะอำด นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
    กองบรรณาธิการ :                      นำยวิชัย วนิชสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางพวงษา วิลาสินี        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ นำงสุนทรีย์ ประทีปอนันต์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นายวรายุส วรรณวิไล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำงสุฑำภรณ์ รักษ์ศรีทอง เภสัชกรปฏิบัติกำร
      นางสาวศิริมา ยุทธการก าธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางสุภัทร  กาญจนก าเนิด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยศิโรตม์ เหมปันดัน นักประชำสัมพันธ์
      นางอิ่มขจร ทิพากร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   นำยอัมรินทร์ คะนึงเพียร       นำยช่ำงศิลป์
      นางปวีณา เหมรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        นำยสุขสันติ์ มรรคำเขต        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางอัญชรีย์ สายพัทลุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
      นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ
     ออกแบบโดย กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์องค์กร
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล                วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9