Page 5 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 5

SRRT สตูล.........แจ้งข่าว
           สถานการณ์ 10 ล าดับโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 25 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดสตูล             อุจจาระร่วง                     862.02
              ปอดบวม       173.68
             ไข้หวัดใหญ่    106.95
              ตาแดง     94.5
               สุกไส    75.03
             ไข้เลือดออก  52.36
             มือเท้าปาก  50.44
                หัด  23.31
            อาหารเป็นพิษ 20.11        อัตราป่ วย/ประชากรแสนคน
        โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 12.45

                  0     200    400     600    800    1000


          แหล่งที่มาของข้อมูล : programme 506 วิเคราะห์ข้อมูล (เรียงล าดับรายโรค)
          โดย.... ศิริเพ็ญ เจ๊ะสือแม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

                                    13 พฤศจิกายน 2562                                     สธ.สตูล ให้ความรู้


                                    เรื่องภัยเงียบจากเบาหวาน


                                      เนื่องในวัน                           ผ่านสื่อวิทยุ สวท.สตูล FM 95.50 MHz
                                 และสื่อสังคมออนไลน์


                               (LINE ,Facebook ,เว็บไซต์)                                       ร่วมให้ความรู ้ ในรายการวิทยุ โดย
                                         นายกิตตินันท์ยังเจริญ
                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
                                        หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
                                          โรงพยาบาลสตูล                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10