Page 8 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 8

ผักริมรั้ว สมุนไพรพื้นบ้าน


           ต้านเบาหวาน
      สาเหตุส าคัญของโรคเบาหวาน คือ เกิดจากความบกพร่องของการหลั่งอินซูลิน
  (Insulin) จากตับอ่อน หรือการท างานของอินซูลินผิดปกติ ท าให้ระดับน ้าตาลในเลือดสูง
  อาการส าคัญที่สังเกตได้ด้วยตัวเอง คือ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน หิวบ่อย ชาปลายมือ

  ปลายเท้า บาดแผลหายช้า เป็นต้น วิธีการดูแลรักษาโรคเบาหวานที่ส าคัญคือการคุมระดับ
  น ้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง เช่น การออก

  ก าลังกายเพื่อให้อินซูลินท างานได้ดีขึ้นและช่วยคุมน ้าหนัก การกินอาหารเพื่อให้ได้ทั้ง
  พลังงานและผลดีต่อสุขภาพ การกินยาอย่างถูกต้องสม ่าเสมอและการใช้สมุนไพรอย่าง
  ถูกต้อง ซึ่งมีหลักการเลือกใช้สมุนไพร ดังนี้

      เป็นพืชผักที่กินกันอยู่แล้ว หาง่าย มีความปลอดภัยสูง
      มีรายงานการศึกษาสนับสนุนว่าสามารถลดน ้าตาลในเลือดและมีส่วนช่วยคุมน ้าตาล

      ของผู้ป่วยเบาหวาน
      มีประโยชน์อื่นๆ นอกจากช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือด เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
      มีวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวาน

      มีการยอมรับและใช้ระดับสากล แพร่หลายในตลาดอาหารสุขภาพ
      สมุนไพรที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในการลดระดับน ้าตาลในเลือด คือ มะระขี้นก

  ต าลึง ช้าพลู กะเพราแดง และผักเชียงดาโดยสามารถน ามาประกอบอาหารเพื่อป้องกัน
  โรคเบาหวานหรือเป็นเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วยเบาหวานได้
    เรียบเรียงและเขียนโดย
    : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.สตูล            วารสาร สา’สุข สตูล  6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13