Page 9 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ พฤศจิกายน 2562
P. 9

โรงพยาบาลสตูล พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)   ภายใต้หลักการ "เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ”
     กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกระดับ

  ตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ มีการด าเนินการจัดแผนพัฒนาระบบ

  บริการสุขภาพ (            ) ภายใต้หลักการ "เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ : Seamless

  Health Service Network" ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมีเป้าหมายการ
  ด าเนินการ คือ ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อ
     การจัดระบบบริการด้านสุขภาพ ถือเป็นภารกิจส าคัญ ที่ทุกจังหวัดจะต้องด าเนินการ ให้ครอบคลุมทั้งในด้านการ
  ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และยังรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้

  ประชาชนทั้งจังหวัดสตูล สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
     ในปัจจุบัน จังหวัดสตูลมีคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ดังนี้  1. สาขา โรคหัวใจ

  2.สาขา โรคมะเร็ง 3. สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4.สาขา ทารกแรกเกิด 5.สาขา การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 6.สาขา
  สุขภาพจิตและจิตเวช 7.สาขา ออร์โธปิดิกส์ 8.สาขา สุขภาพช่องปาก 9.สาขา ไต 10.สาขา ตา 11.สาขา ศัลยกรรม 12.สาขา

  อายุรกรรม 13.สาขา แม่และเด็ก 14.สาขา ระบบปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 15.สาขา โรคไม่ติดต่อ 16.สาขา การแพทย์
  แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 17.สาขา การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 18.สาขา การดูแลระยะ
  เปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง  19.สาขา ยาเสพติด 20.สาขา ODS 21.สาขา

  Intermediate Care 22.สาขา TB และ 23.สาขา การใช้กัญชาทางการแพทย์


   ผู้เขียน.....คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสตูล
   ที่ปรึกษา นายแพทย์เจษฏพันธุ์ สุวันทโรจน์              วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14