Page 10 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 10

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุม

  คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ า 2562 จ านวน 12 สาขา เพื่อเป็นตัวแทน อสม.ดีเด่นของ

  จังหวัดสตูล ไปประกวดในระดับเขตต่อไป เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2562        โดย สุนทรีย์ประทีปอนันต์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สสจ.สตูล    วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15