Page 11 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 11

นายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

                       (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                       สตูล เป็นประธานประชุมเครือข่ายการบริการการแพทย์

                       ฉุกเฉินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบเกียรติบัตร

                       เชิดชูเกียรติ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน EMS Rally เขต

                       สุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุมนครี ส านักงานสาธารณสุข

                       จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562)

       โดย อรนุช ณ นคร งาน EMS สสจ.สตูล              วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16