Page 16 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 16

มองผ่านเลนส์ สา’สุข สตูล
    นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็น ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขสตูลทุกระดับ ร่วมแสดงความยินดี กับ
    ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ  นายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
    ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
    ได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด (สสจ.) ระดับอ าเภอ  ในเวทีประชุมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ พี่สอนน้อง ระหว่างประชุมเชิง
    (รพช. สสอ.) และระดับต าบล (รพ.สต.) ณ ห้องประชุมสะโตย ส านักงาน ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม
    สาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นครี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
    นายวิริยะ สงเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รองนายแพทย์ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
    สาธารณสุขจังหวัดสตูล ด้านบริหาร ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน พร้อมด้วยนางทิพากร ผดุงวิทย์วัฒนา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
    ปฐมวัยช่วงที่มีสถานการณ์หมอกควัน จากประเทศอินโดนีเซีย พร้อมแนะน า สตูล ร่วมแสดงความยินดี กับ นายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุข
    วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และแจกหน้ากากอนามัยแก่นักเรียน  เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
    จ านวน 500 ชิ้น ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ณ โรงเรียนอนุบาล เนื่องในโอกาสอ าลาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จากการเกษียณอายุ
    เทศบาลเมืองสตูล เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562 ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562                                        ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
            ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล               ใบอนุญำตที่ 11/2524
            18 ถนนยาตราสวัสดี ต.พิมาน                   ปท.สตูล
            อ.เมือง จ.สตูล 91000
   11   12   13   14   15   16