Page 2 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 2

วารสาร สา’สุข สตูล   ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๗ ประจ ำเดือน กันยำยน ๒๕๖๒    www.ssj.stno.moph.go.th

                          ่
      โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคท้องถิน และภาคประชาชน

     นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหน้ากากอนามัย จ านวน 21,000 ชิ้น

 ให้นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นตัวแทน มอบต่อให้องค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

 หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องแนะน าการดูแลสุขภาพ

 ในช่วงที่ได้รับผลกระทบ จากหมอกควัน และนายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

 (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล มอบให้ ตัวแทน อสม. อ าเภอเมือง

 จ านวน 1,500 ชิ้น นายวิริยะ สงเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รองนายแพทย์

 สาธารณสุขจังหวัดสตูล ด้านบริหาร มอบให้ประธานสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 5,000 ชิ้น

 พร้อมสาธิตวิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 20

 กันยายน 2562           Facebook : งำนประชำสัมพันธ์ สสจ.สตูล   www.ssj.stno.moph.go.th
           กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์องค์กร สสจ.สตูล      โทร. 0-7471-1071 ต่อ 101
   1   2   3   4   5   6   7