Page 3 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 3

หน้า 3    SRRT แจ้งข่ำว
    หน้า 4 ไอทีสตูลก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง
    หน้า 5    ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค


    หน้า 6    สมุนไพรรอบบ้ำน

    หน้า 7    จิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ


    หน้า 8    ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล


    หน้า 9    หน้า 10
           ประชุมเครือข่ายการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
    หน้า 11    เฝ้าระวังหมอกควันข้ามพรมแดน    หน้า 12    สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข
                     กองบรรณำธิกำร
    เจ้าของ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โทร.0-7471-1071 โทรสาร. 0-7472-1523 กองบรรณำธิกำร :
      www.stno.moph.go.th                 นำงบุศย์รินทร์ สิทธิภำจิรสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
    ที่ปรึกษา : นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นำงเปรมยุดำ พัฒชนะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
      นายวิริยะ สงเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำยสุทธิมำศ บินสะอำด นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
    บรรณาธิการ : นายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  นำยวิชัย วนิชสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
    กองบรรณาธิการ :                      นำงสุนทรีย์ ประทีปอนันต์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางพวงษา วิลาสินี        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ นำงสุฑำภรณ์ รักษ์ศรีทอง เภสัชกรปฏิบัติกำร
      นายวรายุส วรรณวิไล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำยธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางสาวศิริมา ยุทธการก าธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยศิโรตม์ เหมปันดัน นักประชำสัมพันธ์
      นางสุภัทร  กาญจนก าเนิด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยอัมรินทร์ คะนึงเพียร       นำยช่ำงศิลป์
      นางอิ่มขจร ทิพากร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   นำยสุขสันติ์ มรรคำเขต        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางปวีณา เหมรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
      นางอัญชรีย์ สายพัทลุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
      นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ


     ออกแบบโดย กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์องค์กร
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล                วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 2
   1   2   3   4   5   6   7   8