Page 4 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 4

SRRT สตูล.........แจ้งข่าว
           สถานการณ์ 10 ล าดับโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 25 กันยายน 2562 จังหวัดสตูล
               หัด  11.17
           อำหำรเป็นพิษ 18.20
                            Crate
      โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 19.16
            มือ เท้ำ ปำก  42.14
            ไข้เลือดออก  47.25
              สุกไส    60.34
              ตำแดง     80.14

            ไข้หวัดใหญ่    88.12
             ปอดบวม       130.90
            อุจจำระร่วง                             707.50

                0.00  100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00


          แหล่งที่มาของข้อมูล : programme 506 วิเคราะห์ข้อมูล (เรียงล าดับรายโรค)
          โดย.... นายสุทธิมาศ บินสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

                                    11 กันยายน 2562
                                     สธ.สตูล ให้ความรู้

                                     การป้องกันอันตรายจาก


                                    หมอกควันข้ามพรมแดน

                                     ผ่านสื่อวิทยุ สวท.สตูล


                                     FM 95.50 MHz


                                     และสื่อสังคมออนไลน์


                                   (LINE ,Facebook ,เว็บไซต์)


                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9