Page 6 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 6

ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

              กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
              สายด่วนผู้บริโภค โทร 0-7472-3566 E-mail : fdapv91@fda.moph.go.th     ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล แนะน ำกำรดูแลสุขภำพ
  ในช่วงเทศกำลกินเจ ของจังหวัดสตูล ระหว่ำงวันที่ 29 กันยำยน

  ถึง วันที่ 8 ตุลำคม 2562 ส ำหรับประชำชนชำวไทยเชื้อสำยจีน ที่
  ถือศีลกินเจ เน้นยึดหลัก 4 ล. คือ 1. ล. ละกิเลส 2.ล.เลือกกิน

  อำหำรที่ดีต่อสุขภำพ 3.ล. ล้ำงผักผลไม้ให้สะอำด และ 4.ล.ลด
  อำหำร หวำน มัน เค็ม อำหำรทอด


  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุข

  จังหวัดสตูล โทร 0-7472-3566                โดย ภญ.สดายุ จารุศิ ริรังษี เภสัขกรช านาญการ  วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11