Page 7 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 7

สมุนไพรกันยุง
   “สมุนไพรมีติดบ้านไว้ ป้องกันยุงรบกวน”

         ช่วงนี้หน้าฝน หลายๆคนบ่นยุงเยอะ ยุงเป็นพาหนะน าโรคโดยเฉพาะยุงลายที่เป็น

  พาหะของโรคไข้เลือดออกผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะมีอาการส าคัญ คือ มีไข้สูงเฉียบพลันในระยะติดเชื้อ

  ( 2 - 7 วัน ) เบื่ออาหาร  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยตามตัว  คลื่นไส้อาเจียน  หรือท้องร่วงร่วมด้วย

  หรือผู้ป่วยบางคนอาจมีจุดเลือดแดงขึ้นตามตัว แขน ขา ข้อพับ เลือดออกตามไรฟันหรือถ่าย

  อุจจาระเป็นสีด าเนื่องจากเลือดไหลเข้าทางเดินอาหารและอาจจะช็อกได้ ส าหรับสมุนไพรมีติด

  บ้านไว้สามารถป้องกันยุงได้ เช่น มะกรูด น าผิวของผลมะกรูดสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วน ามา

  โขลกผสมกับน ้าในอัตราส่วน 1:1 แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นน ้ามาใช้ กะเพรำ ขยี้ใบสดหลายๆใบ

  วางไว้ใกล้ตัวกลิ่นน ้ามันกะเพราที่ระเหยออกช่วยไล่ยุง หรือจะขยี้ใบสดทาถูที่ผิวหนัง แมงลัก ขยี้


  ใบสดทาถูที่ผิวหนัง หรือ ตะไคร้หอม วางกระถางที่ปลูกไว้ในห้องสามารถไล่ยุงได้ตลอด 24
  ชั่วโมง แต่ควรน าต้นไม้ไปรับแสงแดดอย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมงและรดน ้า สมุนไพรมีกลิ่นที่ยุง

  ไม่ชอบท าให้ยุงบินหนีไม่เข้าใกล้ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงกัด สามารถปลูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น

    เรียบเรียงและเขียนโดย
    : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.สตูล            วารสาร สา’สุข สตูล  6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12