Page 9 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กันยายน 2562
P. 9

จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล

                         ้  ่
                      ครังที 2 / 2562

     นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ


 โรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ
 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อจังหวัดสตูล โดย


 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสะโตย

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

         โดย ภิเษก ณ นคร กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สตูล
                                     วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14