Page 10 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
P. 10

กิจกรรม Big cleaning week
                  จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส    ท าความสะอาด ด่านท่าเรือเฟอร์รี่ต ามะลัง จังหวัดสตูล


     นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์

 สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผู้บริหำร หัวหน้ำ

 กลุ่มงำน เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

 เจ้ำหน้ำที่ท่ำเรือต ำมะลัง ด่ำนต ำมะลัง ต ำรวจน ้ ำ

 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข รพ.สต.ต ำมะลัง พร้อม อสม.

 ต ำบลต ำมะลัง และประชำชน จิตอำสำ ร่วมกิจกรรม

 "Big cleaning week จิตอำสำสู้โคโรนำ

 ไวรัส" ตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นกำร

 รณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อตัดวงจรกำรแพร่เชื้อโค

 โรนำไวรัส ณ ด่ำนต ำมะลัง (ท่ำเรือเฟอร์รี่) ต ำบลต ำมะ

 ลัง อ ำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563

                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15