Page 2 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
P. 2

วารสาร สา’สุข สตูล   ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔๒ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   www.ssj.stno.moph.go.th


    จังหวัดสตูล เข้าร่วมการแข่งขันประกวดจังหวัด อ าเภอ และชมรม

    TO BE NEMBER ONE

                                       นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
  นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล น ำทีม TO BE NUMBER ONE เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

  ประกวดจังหวัด อ ำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภำคใต้ โดย นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์

  วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมน ำเสนอผลงำน TO BE NUMBER ONE ผลกำรประกวด
  จังหวัดสตูลได้เข้ำรอบสู่ระดับประเทศเพื่อไปแข่งขันที่เมืองทองธำนี ในเดือนกรกฎำคม นี้ จ ำนวน  2 แห่ง

  คือ จังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 และชมรม TO

  BE NUMBER ONE จำกโรงเรียนควนกำหลงวิทยำคมนิคมวัฒนำเพื่อรักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับ
  เงินปีที่ 1 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลำซ่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563           Facebook : งำนประชำสัมพันธ์ สสจ.สตูล   www.ssj.stno.moph.go.th
           กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์องค์กร สสจ.สตูล      โทร. 0-7471-1071 ต่อ 101
   1   2   3   4   5   6   7