Page 4 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
P. 4

SRRT สตูล.........แจ้งข่าว
           สถานการณ์ 10 ล าดับโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสตูล
          อุจจาระร่วง
           ปอดบวม           44.7             136.97
            ตาแดง      20.11
            สุกไส    15.96
          ไข้หวัดใหญ่  7.98
          โรคติดต่อ…  5.75
          มือเท้าปาก 3.51
             หัด  3.19
          อาหารเป็ น… 2.55             อัตราป่ วย/ประชากรแสนคน
          Hepatitis  1.6
               0    20   40   60   80   100   120   140   160
          แหล่งที่มาของข้อมูล : programme 506 วิเคราะห์ข้อมูล (เรียงล าดับรายโรค)
          โดย.... ศิริเพ็ญ เจ๊ะสือแม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

                                     12 กุมภาพันธ์ 2563                                   สธ.สตูล ให้ความรู้


                                   เรื่องรักปลอดภัย                                  “วันวาเลนไทน์”


                                     26 กุมภาพันธ์ 2563


                                   สธ.สตูล ให้ความรู้


                                  เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค


                                 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                 COVID - 19


                                 ผ่านสื่อวิทยุ สวท.สตูล FM 95.50 MHz
                                 และสื่อสังคมออนไลน์
                                 (LINE ,Facebook ,เว็บไซต์)
                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9