Page 8 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
P. 8

สธ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร  เครือข่ำยกำรแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563
  นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุข
  จังหวัดสตูล เป็นประธำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร เครือข่ำย


  กำรแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบ
  เข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นโดย


  ได้รับคัดเลือกจำก สพฉ.ปี 2562 และให้ควำมรู้เรื่อง โรค
  ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ณ ห้องประชุมนครี


  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์

  2563

                                        วารสาร สา’สุข สตูล  7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13