Page 10 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน มกราคม 2563
P. 10

สธ.สตูล ประชุมวำงแผนบริหำร

        “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
   ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
     นำยแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนำ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุม

  คณะกรรมการอนุกรรมการและคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า จังหวัด

  สตูล โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะท างานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยที่ประชุมได้

  พิจารณาเรื่องการจัดหน่วยแพทย์หมุนเวียนในสถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดสตูล และเตรียมรับการ

  ตรวจราชการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ณ ห้องประชุมบุษรำคัม โรงพยำบำลสตูล อ ำเภอเมือง

  จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15