Page 14 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน มกราคม 2563
P. 14

นพ.สสจ.สตูล ให้ควำมรู้ สร้างวินัย สร้างวัคซีนชุมชน

       กรณี โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019


    เน้นในโรงเรียน ในโรงงาน และสถานประกอบการ
 นำยแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนำ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส านักงาน

 สาธารณสุขจังหวัดสตูล ให้ความรู้ ผู้ประกอบการ และพนักงานโรงงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ปลา

 กระป๋ อง สยาม จ ากัด เพื่อสร้างวัคซีนชุมชน หรือ สร้างวินัย ในการป้องกันโรค พร้อมฝึกปฏิบัติ

 กรณี โรคปอดอักเสบจำกเชื้อโคโรนำไวรัส สำยพันธุ์ใหม่ 2019 ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ ปลำกระป๋ อง

 สยำม จ ำกัด จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563


 นำยแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนำ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส านักงาน

 สาธารณสุขจังหวัดสตูล ให้ความรู้นักเรียน สร้างวัคซีนชุมชน สร้างภูมิคุ้มกัน และร่วมสร้างวินัย ใน

 การป้องกันโรค กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมเชิญชวน

 นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล สมัครเป็นสมาชิก จิตอาสาพระราชทาน และร่วมท า

 กิจกรรมจิตอาสา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพิมำนพิทยำสรรค์ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29

 มกราคม 2563                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19