Page 3 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน มกราคม 2563
P. 3

หน้า 3    SRRT แจ้งข่ำว


    หน้า 4    ไอทีสตูลก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง


    หน้า 5    ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค


    หน้า 6    แพทย์แผนไทย

    หน้า 7    จิตอาสา ท าความดี เพือชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                        ่
    หน้า 8    กิจกรรม วิงไล่ยุง
                 ่


    หน้า 9    โครงการราชทัณฑ์ปันสุข


    หน้า 10    โครงกำร ก้าว ท้าใจ    หน้า 14   สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
                     กองบรรณำธิกำร
    เจ้าของ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โทร.0-7471-1071 โทรสาร. 0-7472-1523 กองบรรณำธิกำร :
      www.stno.moph.go.th                 นำงบุศย์รินทร์ สิทธิภำจิรสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
    ที่ปรึกษา : นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นำงเปรมยุดำ พัฒชนะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
    บรรณาธิการ : นายวิริยะ สงเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำยสุทธิมำศ บินสะอำด นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
    กองบรรณาธิการ :                      นำยวิชัย วนิชสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางพวงษา วิลาสินี        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ นำงสุนทรีย์ ประทีปอนันต์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นายวรายุส วรรณวิไล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นำงสุฑำภรณ์ รักษ์ศรีทอง เภสัชกรปฏิบัติกำร
      นางสาวศิริมา ยุทธการก าธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางสุภัทร  กาญจนก าเนิด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นำยศิโรตม์ เหมปันดัน นักประชำสัมพันธ์
      นางอิ่มขจร ทิพากร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   นำยอัมรินทร์ คะนึงเพียร       นำยช่ำงศิลป์
      นางปวีณา เหมรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        นำยสุขสันติ์ มรรคำเขต        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
      นางอัญชรีย์ สายพัทลุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
      นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ
     ออกแบบโดย กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์องค์กร
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล                วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 2
   1   2   3   4   5   6   7   8