Page 4 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน มกราคม 2563
P. 4

SRRT สตูล.........แจ้งข่าว
           สถานการณ์ 10 ล าดับโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 28 มกราคม 2563 จังหวัดสตูล


          อุจจาระร่วง
           ปอดบวม         13.08              52.01
            สุกไส    5.61
           ตาแดง    4.67
         ไข้หวัดใหญ่   3.74
         อาหารเป็ นพิษ 1.56
            ซิฟิลิส 1.25
          มือเท้าปาก 0.93
         เมลิออยโดสิส 0.62             อัตราป่ วย/ประชากรแสนคน
         ไข้เลือดออก 0.62

               0     10    20    30    40    50    60
          แหล่งที่มาของข้อมูล : programme 506 วิเคราะห์ข้อมูล (เรียงล าดับรายโรค)
          โดย.... ศิริเพ็ญ เจ๊ะสือแม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

                                     8 มกราคม 2563                                   สธ.สตูล ให้ความรู้


                                   เรื่องโรคไข้เลือดออก และ                                 โครงการ “วิ่งไล่ยุง”


                                     22 มกราคม 2563


                                   สธ.สตูล ให้ความรู้


                                  เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค


                                 ปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนา


                                 ไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019                                 ผ่านสื่อวิทยุ สวท.สตูล FM 95.50 MHz
                                 และสื่อสังคมออนไลน์
                                 (LINE ,Facebook ,เว็บไซต์)
                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9