Page 7 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน มกราคม 2563
P. 7

อากาศร้อน กับปวดหัวไมเกรน

           นวดแผนไทย ช่วยได้
       สภาพอากาศในประเทศไทยทุกวันนี้ทั่วทุกภาคคงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องสัมผัสกับอุณหภูมิความร้อน
   ที่เพิ่มขึ้น และจะมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้น ในช่วงเดือน  มีนาคม  – พฤษภาคม ในพื้นที่บางภาคอาจมี

   อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส อากาศร้อนนี้เองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคหรืออาการต่างๆขึ้นมา

   มากมาย และอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและพบบ่อยคือ อาการปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะมีหลาย

   ประเภทที่พบบ่อยในหนุ่มสาววัยเรียน หรือวัยท างาน ส่วนมากเป็นอาการปวดศีรษะไมเกรนแล้วมันสัมพันธ์
   กับอากาศร้อนอย่างไร?

       อาการปวดศีรษะไมเกรนหรือทางแพทย์แผนไทย เรียกว่า  "ลมปะกัง" เกิดจากความผิดปกติ

   ของเส้นอิทาหรือเส้นปิงคลา วิเคราะห์ว่าเป็นโรคเดียวกันกับโรคไมเกรนในปัจจุบัน มีลักษณะอาการคือ
   ปวดศีรษะข้างเดียว หรือทั้งสองข้างก็ได้ มักสร้างความร าคาญให้กับผู้ป่วย โดยจะมีตั้งแต่ระดับปานกลางไป

   จนถึงมากจนกระทบกับการด ารงชีวิตประจ าวัน อาจจะมีอาการปวดตุ๊บๆ แถวขมับ หรืออาจจะปวดบริเวณ

   กระบอกตาตามจังหวะการเต้นของหัวใจ เนื่องจากหลอดเลือดแดงในสมองหดตัว และขยายตัวผิดจังหวะ
   หดตัวนานเกินไป ท าให้ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปกดดันสมอง ท าให้ปวดหัวตาม

   การเต้นของหัวใจ และบางคนจะปวดมากเมื่อขยับร่างกาย และมีอาการอาเจียนร่วมเป็นบางครั้ง จึงอยาก

   แนะน าการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการ เช่น การประคบร้อนบริเวณบ่าคอ 10-15 นาที การนอนหลับพักผ่อน
   ให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานาน หรือการเปลี่ยนอุณหภูมิร้อนเย็นกะทันหัน การออกก าลัง

   กายอย่างพอเหมาะ และการนวดรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวด หวังว่าหากท่านปฏิบัติตามค าแนะน าเบื้องต้น

   จะช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการปวดลงได้ไม่มากก็น้อย


    เรียบเรียงและเขียนโดย
    : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.สตูล            วารสาร สา’สุข สตูล  6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12